Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://sklep.monikapalarz.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny na domenie sklep.monikapalarz.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawczynię.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawczynią, używając następujących danych kontaktowych: adres e-mail: sklep@monikapalarz.pl; formularz kontaktowy dostępny w ramach Sklepu/strony www.sklep.monikapalarz.pl (jeśli istnieje).
 3. Klientka może porozumiewać się ze Sprzedawczynią za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawczyni udostępnia nieodpłatnie Klientce lub Użytkowniczce Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klientka może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klientka poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto zapisanymi w formie ostatecznej kwoty do zapłaty.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

 1. Nakazuje się:

a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

 1. Klientka nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. W celu usunięcia konta Klientki należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego (konta) usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawczyni – Monika Pałarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Pałarz, Haldenstraße 34, 89547 Gerstetten, Niemcy, Steuernummer: 64373/47112.
 2. Klientka lub Użytkowniczka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsumentka – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Klientki lub Użytkowniczki założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń, usług, produktów.
 5. Przedsiębiorczyni – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.monikapalarz.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klientka może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 8. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, doradztwo, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne (jeśli istnieją). Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawczynią a Klientką za pośrednictwem Sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30. maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks Cywilny.
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18. lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klientki zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawczynią i spełnienia świadczenia na rzecz Klientki, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klientka może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientką w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – Przelewy24 ( spółka PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87 ).
 17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon (jeśli dotyczy) wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11. marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawczyni za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu (jeśli istnieje) – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 20. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia produktów i usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klientka może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego i działań innych Klientek.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty (jeśli istnieją) i Produkty Elektroniczne potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub inne;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
d) aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.

 1. Sprzedawczyni zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientki oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawczyni podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klientka może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klientka może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klientka powinna podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klientka powinna w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego, a Klientka przeniesiona do Koszyka. Następnie, może dokonać dalszych zakupów klikając w przycisk ,,Kontynuuj zakupy” lub kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie. Klientka już w koszyku, ale i na stronie zamówienia może dodać kupon, wpisując kod rabatowy i klikając w przycisk ,,Zastosuj kupon”, aby obniżyć cenę zakupu (jeśli takowy kupon jest udostępniony Klientce).
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klientkę w formularzach następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie NIP firmy,
b) adresu (kraj, ulica wraz z numerem domu i numerem lokalu, kod pocztowy, miasto),
c) adresu e-mail,
oraz

 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałam i akceptuję regulamin. *”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 • wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym oświadczenie, że Klientka została poinformowana o tym, że nie przysługuje jej prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
 1. Klientka może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 2. W procesie składania Zamówienia Klientka obowiązana jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klientka ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 4. Klientka, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia Sprzedawczyni należnej zapłaty.
 5. Wysłanie przez Klientkę Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klientki zawarcia ze Sprzedawczynią Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 6. Klientka dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klientkę w formularzu Zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klientkę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§5 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania cen, promocji itp. zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że w danym rabacie wskazano inaczej.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawczyni za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” należy podać co najmniej numer Zamówienia, żeby można było zidentyfikować płatność. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawczyni;

 1. Dokonując zapłaty za Produkt Klientka może skorzystać z przysługujących jej kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Wartość zamówienia obniży się automatycznie w Koszyku.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klientki automatycznie, na co Klientka niniejszym wyraża zgodę.

§6 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawczyni.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane na adres e-mail w przypadku Produktów Elektronicznych.
 3. Klientka może aktualnie skorzystać tylko z formy dostawy typu: przesyłka elektroniczna.
 4. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówiła Klientka, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klientkę w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 5. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online itp. wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu. Dostawa zamówionych Produktów Elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klientki.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawczyni.

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawczyni świadczy na rzecz Klientki usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klientki przez Sprzedawczynię jest umożliwienie Klientce zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/Produktu Cyfrowego) ze Sprzedawczynią drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Klientki usługę w postaci wysyłki Newslettera, jeśli Klientka wyraziła na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Klientki usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientce dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klientka zdecydowała się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klientki w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klientka powinna wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Klientkę adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klientka może z niego korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do złożenia zamówienia w sklepie.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klientka loguje się do Konta poprzez adres e-mail i hasło lub login i hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientce i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawczyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawczyni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klientka jest uprawniona poinformować Sprzedawczynię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klientki osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jedną Użytkowniczkę.
 13. W wypadku Klientek nie będących Konsumentkami Sprzedawczyni może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klientki ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientce stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 14. W wypadku Klientek będących Konsumentkami Sprzedawczyni może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klientki lub pozbawić ją prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klientkę przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Klientek będących Konsumentkami Sprzedawczyni może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klientki lub pozbawić ją prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klientkę postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klientka korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientek oraz dla Sprzedawczyni, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawczyni lub udostępnia je podmiotom trzecim, bez zgody Sprzedawczyni, podaje Sprzedawczyni dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza, lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Klientka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawczynię Klientka traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jej Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta Klientka może skontaktować się ze Sprzedawczynią drogą elektroniczną.
 20. Sprzedawczyni informuje, że usunięcie Konta Klientki może utrudnić lub uniemożliwić Klientce korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówiła.

§8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawczyni odpowiada wobec Klientki, będącej Konsumentką w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klientkę, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawczyni ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klientkę (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawczyni wezwie Klientkę do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawczyni podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawczyni ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klientkę o dalszym postępowaniu na adres e- mail składającej reklamację.
 6. Sprzedawczyni będzie przetwarzała dane osobowe Klientki w celu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klientka może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wszelkie wady i prawne rzeczy.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTKĘ

 1. Konsumentce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumentka musi poinformować Sprzedawczynię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego <jeśli dostępny w Sklepie>). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsumentka wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego jej prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawczyni ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumentki o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentce wszystkie dokonane przez nią płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawczyni dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyła Konsumentka, chyba że Konsumentka wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientce, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klientka wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadoma utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klientki. Faktura zostanie wysłana do Klientki drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawczynię, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawczyni.
 2. Sprzedawczyni udziela Klientce licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klientka w ramach umowy upoważniona jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klientki) utrzymywanej przez Sprzedawczynię,
  b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf., doc. oraz docx.,
  c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klientkę.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  a) udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  b) publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkowniczka zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawczyni informuje niniejszym Klientkę, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawczynię stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną, lub karną. Sprzedawczyni może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klientka obowiązana jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawczyni.
 8. Sprzedawczyni jest uprawniona do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów itp.).
 9. Klientka wyraża zgodę na umieszczenie jej logotypu w wykazie klientek Sprzedawczyni, udzielając jej tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawczynię działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawczyni, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorką danych osobowych Klientki jest Monika Pałarz, Haldenstraße 34, 89547 Gerstetten, Niemcy, USt-ID: DE 145564673, zwana w Regulaminie również Sprzedawczynią. Administratorka samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorką kontaktować się możesz, używając następującego adresu e-mail: sklep@monikapalarz.pl .
 2. Dane osobowe Klientki podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientką a Administratorką, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Klientki i obsługi Klientki związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klientki mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki);
e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki);
g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki);
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki);
i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klientki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratorki. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klientki będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratorki i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym jej celu.
 3. Dane osobowe Klientki będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Newsletter) czy bramki płatności, systemu do wystawiania faktur kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administratorka korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin, MailerLite, Google, Bitrix24, Atlassian, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych czy Chin. Będą one przekazywane jednak tylko tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
  – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 5. Klientka ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Klientka posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane Klientki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administratorka nie będzie podejmowała automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klientki.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientce i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawczyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://monikapalarz.pl/polityka-prywatnosci/ .

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawczyni wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsumentka ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsumentka ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientką a Sprzedawczynią,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsumentka może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsumentka może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawczyni na podstronie: Regulamin .
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawczyni deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawczynią a Klientką, która jest Konsumentką w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawczynią a Klientką, która nie jest Konsumentką w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawczyni.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data publikacji Regulaminu: 1.09.2020r.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 8.11.2022r.